Καλλωπιστικά δέντρα με πλούσια ανθοφορία
Ακακία κυανόφυλλη Αειθαλής
Μαγνόλια Αειθαλής
Μιμόζα Αειθαλής
Ακακία κοινή Φυλλοβόλος
Αλβίζια Φυλλοβόλος
Γιακαράντα Φυλλοβόλος
Κατάλπη Φυλλοβόλος
Ροβίνια Φυλλοβόλος
Σοφόρα Φυλλοβόλος