Πολλαπλασιασμός με μοσχεύματα

 

 

Είναι ο περισσότερο χρησιμοποιούμενος τρόπος στην ανθοκομία και εφαρ­μόζεται για πολλά είδη. Είναι σχετικά εύκολη και γρήγορη μέθοδος και δίνει φυ­τά που διατηρούν τους ακριβείς χαρακτήρες του μητρικού φυτού, δηλαδή του φυτού από το οποίο κόπηκε το μόσχευμα. Μόσχευμα είναι τμήμα βλαστού ποώδες ή ξυλοποιημένο ή κομμάτι φύλλου που τοποθετείται κάτω από κατάλληλες συνθή­κες για να βγάλει ρίζες και να γίνει ένα αυτοδύναμο φυτό .

Είναι σχετικά απλή τεχνική που δεν χρειάζεται ειδική δεξιοτεχνία όπως ο εμ­βολιασμός. Για τη ριζοβολία των μοσχευμάτων χρειάζονται οι κατάλληλες συν­θήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και φωτισμού που μπορούν να δοθούν και με απλά μέσα. Στη συστηματική όμως παραγωγή φυτών από μοσχεύματα χρησιμοποιού­νται ειδικές εγκαταστάσεις όπως τραπέζια θερμοκηπίων που θερμαίνεται το εδαφι­κό μέσο , ψεκασμός των μοσχευμάτων με πολύ λεπτές σταγόνες νερού (υδρονέφωση) , ορμόνες ριζοβολίας κ.λπ. για να γίνεται γρήγορα η παραγωγή των μοσχευμά­των και να είναι τα φυτά πολύ καλής ποιότητας .

Μειονέκτημα της μεθόδου είναι η μετάδοση ασθενειών που τυχόν υπάρχουν στο μητρικό φυτό. Νεότερες τεχνικές με τις οποίες είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν το μόσχευμα είναι απαλλαγμένο από ασθένειες χρησιμοποιούνται από τις σύγ­χρονες επιχειρήσεις παραγωγής φυτών. Γι’ αυτό η προμήθεια φυτών πρέπει να γί­νεται από οίκους εμπιστοσύνης. Άλλο μειονέκτημα είναι η ανάγκη διατηρήσεως μητρικών φυτών για να κόβονται τα μοσχεύματα, που μερικές φορές πρέπει να εί­ναι αρκετά γιατί για μια φύτευση μπορεί να χρειάζονται πολλά μοσχεύματα από πολλές ποικιλίες . Έτσι συμφέρει τον καλλιεργητή περισσότερο η αγορά έτοιμων φυτών που μπορεί να τα έχει οποιαδήποτε ημερομηνία αν τα παραγγείλει εγκαί­ρως παρά να ασχολείται ο ίδιος , οπότε πρέπει να έχει και τις σχετικές εγκαταστά­σεις που μπορεί να μη χρησιμοποιούνται τον υπόλοιπο χρόνο.

Τα μοσχεύματα που χρησιμοποιούνται για τον πολλαπλασιασμό των ανθοκο­μικών φυτών διακρίνονται σε ποώδη, ξυλώδη η ημιξυλώδη και μοσχεύματα φύλλων.

Τα ποώδη μοσχεύματα είναι συνήθως τρυφερές κορυφές βλαστών με μήκος   8 - 10 cm που στο κατώτερο τμήμα αφαιρούνται τα φύλλα ενώ στο ανώτερο διατη­ρούνται. Τα περισσότερα ανθοκομικά φυτά όπως γαρύφαλλα, χρυσάνθεμα, ποϊνσέττιες κ.λπ. πολλαπλασιάζονται με τέτοιου είδους μοσχεύματα που ριζοβολούν σε συνθήκες υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας και με θέρμανση του εδάφους, ενώ η χρήση ορμονών είναι ευνοϊκή χωρίς να είναι απαραίτητη. Η ριζοβολία γίνεται γρήγορα και σε μεγάλο ποσοστό .

Τα ξυλώδη μοσχεύματα είναι ξυλοποιημένοι η ημιξυλοποιημένοι βλαστοί με διάμετρο 0,5 - 2 cm και μήκος 10 - 30 cm που κόβονται και τοποθετούνται για ριζοβολία άνοιξη ή φθι­νόπωρο είτε στο ύπαιθρο είτε σε εγκαταστάσεις όπως παραπάνω. Έτσι πολλα­πλασιάζονται πολλοί καλλωπιστικοί θάμνοι και δένδρα .

Τα μοσχεύματα φύλλων είναι τμήματα από φύλλο ή ολόκληρα φύλλα. μερι­κών ειδών που έχουν την ικανότητα να παράγουν ρίζες και βλαστούς αν τοποθετη­θούν στις κατάλληλες συνθήκες . Το φύλλο ή το τμήμα του φύλλου δεν αποτελεί μέρος του νέου φυτού . Χρησιμοποιούνται στον πολλαπλασιασμό της Βιγκόνιας . Σαιντπώλιας , Σανσεβιέριας και άλλων.

Μερικά είδη αναπτύσσουν ρίζες στα μοσχεύματα φύλλων αλλά όχι βλαστούς (Φίκος , Φιλόδενδρο κ.α.) . Σ' αυτή την περίπτωση μαζί με το φύλλο και το μίσχο του κόβεται και τεμάχιο βλαστού οπότε από τον πλάγιο οφθαλμό στη βάση του μί­σχου του φύλλου αναπτύσσεται ο νέος βλαστός.