Φυτά που μπορουν να χρησιμοποιηθούν σε παρτέρια εισόδου πολυκατοικιών
Αβέλια
Αβούτυλο
Άλυσσο 
Αουκούμπα
Βερόνικα
Βιβούρνο το αρωματικό
Βιβούρνο το κοινό
Βιβούρνο το ρυτιδόφυλλο
Βουδλέϊα
Γιούκα
Γιουνίπερος
Γκαζάνια
Γρεβιλέα
Δάφνη Απόλλωνος
Δενδρολίβανο
Δοδωνέα
Δράκαινα indivisa
Ελαίαγνος
Ευώνυμο ιαπωνικό
Ιβίσκος ο Σινικός
Ιβίσκος ο Συριακός η Αλθαία
Ίλεξ
Καλλίστημονας
Κάσσια
Κέστρο
Κουμαριά
Κουπρεσοκύπαρις
Κυδωνίαστρο το ιτεόφυλλο
Κυδωνίαστρο το οριζοντιόκλαδο
Κύκας
Κυπαρίσσι γλαυκό
Λαντάνα
Λεβαντίνη
Λεπτόσπερμο
Λιγούστρο texanum
Λιγούστρο το ιαπωνικό
Λιγούστρο το ιόνανδρο
Λιγούστρο το μικρόφυλλο
Λουΐζα 
Μαγνόλια
Μυόπορο
Μυρτιά
Ναντίνα
Πελαργόνιο
Πελαργόνιο το ζωνωτό (Γεράνι)
Πικέα 
Πικροδάφνη
Πιττόσπορο (Αγγελική)
Πολύγαλα
Πολύγονο
Πυξός (Πυξάρι η Τσιμισίρι)
Πυράκανθος
Ράμνος 
Σεφλέρα
Τάξος
Τεύκριο
Τούγια
Τριανταφυλλιά
Φάτσια (Αράλια)
Φελίτσια 
Φίκος
Φόρμιο
Φωτίνια
Χαμαικυπάρισσος
Χαμαίροπας
Χλωρόφυτο