Καλλωπιστικοί θάμνοι με πλούσια ανθοφορία
Αβέλια Αειθαλής
Αβούτυλο Αειθαλής
Βερονίκη Αειθαλής
Βιβούρνο Αειθαλής
Βουτλέϊα Αειθαλής
Καλλιστήμονας Αειθαλής
Κάσσια Αειθαλής
Κέστρο Αειθαλής
Λαντάνα Αειθαλής
Λεπτόσπερμο Αειθαλής
Λιγουστρο texanum Αειθαλής
Πικροδάφνη Αειθαλής
Πιτόσπορο Αειθαλής
Πολύγαλα Αειθαλής
Πυράκανθος Αειθαλής
Σπάρτο Αειθαλής
Βεϊγκέλια Φυλλοβόλος
Βιβούρνο χιονόσφαιρα Φυλλοβόλος
Εχίνοπας Φυλλοβόλος
Ιβίσκος Φυλλοβόλος
Λαγκεστρέμια Φυλλοβόλος
Πασχαλιά Φυλλοβόλος
Ποιγκιανή Φυλλοβόλος
Σπειραία Φυλλοβόλος
Τριανταφυλλιά Φυλλοβόλος
Τσιντόνια Φυλλοβόλος
Φιλάδελφος Φυλλοβόλος
Φορσύθια Φυλλοβόλος